Uppdaterad: 2023-10-11

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att etablera en säker, välkomnande och positiv arbetsmiljö för alla på Digitalist Open Tech. Policyn fokuserar på att främja välbefinnandet, hälsan och den professionella utvecklingen för alla anställda, och till sist - att skapa en arbetsplats där vi alla kan trivas och bidra till vårt företags framgång.

Målgrupp

Denna policy gäller för alla anställda och underleverantörer.

Policy

Respekt och inkludering

Vi värdesätter våra unika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv som vi alla bidrar med till arbetsplatsen.

Vi behandlar varandra med vänlighet och respekt, och säkerställer att alla känner sig värdefulla och inkluderade.

Diskriminering och trakasserier har ingen plats på Digitalist, och vi är engagerade i att skapa en miljö där alla kan trivas - oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, religion, funktionsvariation eller andra skyddade egenskaper enligt de lagar där vi verkar.

Vi är alla ansvariga för hur vi beter oss och agerar.

“Growth” och utveckling

Vi är passionerade av att lära oss och växa tillsammans. Vår nyfikenhet driver oss att stödja varandra i vår kompetens- (och personliga!) utveckling. Genom att ha bra utvecklingsplaner hjälper vi varandra att bli de bästa versionerna av oss själva och bidra till framgången i vårt företag.

Eliminering av faror och minimering av risker

När vi arbetar med att förbättra vår arbetsmiljö börjar vi med att titta på de faror vi har identifierat. Efter att ha identifierat farorna följer vi följande procedur:

  1. Riskbedömning: Vi analyserar våra arbetssätt och våra arbetsplatser (kontor + distanskontor) i relation till våra faror och listar de risker vi finner i vårt företagsövergrupande riskregister.
  2. Förebyggande åtgärder: Vi skapar handlingsplaner för att implementera tekniska och organisatoriska lösningar för att eliminera identifierade faror (risker).
  3. Medvetenhet: Alla nya anställda genomgår utbildning i arbetsmiljö. Vi pratar regelbundet om arbetsmiljöfrågor på våra personalmöten.
  4. Uppföljning: Vi följer upp våra handlingsplaner, genomför säkerhetsinspektioner, håller kvartalsvisa ledningsgranskningsmöten och har externa revisioner för att säkerställa åtgärdernas effektivitet.

Åtgärdstrappa