Uppdaterad: 2023-03-14, version 1.1

Sammanfattning

Digitalist Open Tech är engagerade i att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid. Detta är centralt för allt vi gör, från vår dagliga verksamhet till våra långsiktiga mål. Vi uppmuntrar alla våra anställda, konsulter, underleverantörer och andra intressenter att tänka miljösmart och att delta i våra miljöinitiativ.

Vårt arbete med miljön fokuserar på att minimera vår påverkan på klimatet, särskilt genom att optimera användningen av resurser och energi. Vi tar hänsyn till miljön i allt vi gör, från design och utveckling av våra digitala tjänster till vår dagliga drift och logistik. Vi är ett "remote first" företag, vilket minskar behovet av resor, och när vi måste resa prioriterar vi alltid det mest miljövänliga transportsättet.

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår miljöprestanda och att bidra till en hållbar framtid. Vårt systematiska tillvägagångssätt innebär att vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra miljöinitiativ, och vi dokumenterar alla våra framsteg och förbättringar i vår Miljörapport.

När det gäller våra transporter följer vi en strikt policy där vi alltid försöker välja det mest miljövänliga alternativet. Vi föredrar att gå, cykla eller använda digitala möteslösningar. När resor är nödvändiga prioriterar vi kollektivtrafik, tåg och båtar före personbilar och flyg.

Vi tar också ansvar för att minimera miljöpåverkan från våra varor och tjänster. Våra inköp är planerade för att undvika onödiga utgifter, och vi återanvänder så mycket som möjligt. Vi prioriterar miljömärkta varor och tjänster, köper ekologisk mat, källsorterar och minimerar användningen av papper och engångsartiklar.

Slutligen är vi medvetna om vår energianvändning och vidtar åtgärder för att minimera den. Vi ser till att all utrustning är energieffektiv, att lampor och skärmar är avstängda när de inte används, och att våra webbplatser är optimerade för att minimera serverbelastningen.

Syfte

Små saker vi gör varje dag kan göra stor skillnad på lång sikt. Som arbetsgivare uppmuntrar vi våra kollegor att tänka miljösmart under arbetsdagen.

Målgrupp

Alla anställda, konsulter och underleverantörer på Digitalist och andra intressenter, såsom myndigheter, ägare och uppdragsgivare.

Digitalists miljöarbete

Det är viktigt för oss att ta miljöhänsyn och göra det vi kan utifrån vår verksamhet. Vår absolut största miljöpåverkan sker genom energianvändning i de datacenter som servar de applikationer vi ansvarar för (servrar, nätverk) samt resor. Lokaldrift och inköp av ny hårdvara är också delar av vår verksamhet med miljöpåverkan. Vår pappersförbrukning är minimal och kopplad till de lagkrav som finns (bokföringen). Vi återanvänder gamla datorer och telefoner till dess att de är obrukbara.

Störst skillnad kan vi göra genom att spara på resurser och på det sättet minska den negativa miljöpåverkan.

För oss handlar det om att effektivisera och optimera de tjänster vi bygger för att minimera resursanvändningen på datacenternivå. Därför är det viktigt att vi i våra leveranser jobbar med och kan smart cachening, databas- och kodoptimeringar samt att vi på leverantörssidan jobbar med driftleverantörer som utnyttjar resurserna smart på plattformsnivå.

Vi är ett "remote first" företag, redan före pandemin. Men ibland måste man träffas. Då räknar vi ut den kortaste resvägen för teamet för att hitta den optimala platsen att mötas på ur ett klimatperspektiv.

Mål

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete med miljön och minimera den påverkan vi har på vår jord.